SIENDERU

Povezave za prihodnost

Od prve avtoceste do najnovejše
prometne strategije. Za lepo in uspešno
prihodnost skrbimo že več kot 65 let.

Sodimo med najmočnejše projektantske družbe v Sloveniji. Nudimo svetovanje, izdelavo študij in raziskav ter projektiranje na področjih prometa, okolja, hidrotehnike, inženirskih objektov in geodezije.

Obvladujemo celoten proces načrtovanja

V podjetju PNZ d.o.o. smo ponosni, da pri načrtovanju novih povezav sodelujemo že več kot 65 let. Od prve avtoceste v nekdanji Jugoslaviji do najnovejše strategije razvoja prometne infrastrukture v Sloveniji, od zamisli do izgradnje: odlikujeta nas dolga tradicija, ki jo nenehno nadgrajujemo z najsodobnejšimi strokovnimi spoznanji in celovitost ponudbe. Od razvoja prometnih modelov in izdelave prometnih študij, do načrtovanja na področjih cestne, železniške, pristaniške, letalske in energetske infrastrukture, konstrukcij, hidrotehnike in prometne ekologije, kar omogoča izvedbo projektov, od zamisli do končne izgradnje. S stalnimi partnerji obvladujemo tudi arhitekturo objektov, krajinsko arhitekturo ter prostorsko in urbanistično načrtovanje.

Pri projektih sodelujemo z najuglednejšimi partnerji, kot so: PTV, Ineco, AF-Cityplan, SATRA, IER, UIRS, UL-FGG, UM-FGPA, UZ-GF, IJS in drugi. Na naših projektih stalno ali občasno sodeluje več kot 100 strokovnjakov različnih strok, pri tem uporabljamo najnovejšo strojno in programsko opremo.

40.5

mio €

Skupni letni promet zadnjih 10 let

> 2

mrd €

Skupna investicija načrtovanih projektov zadnjih 10 let

65

let

Za nove povezave skrbimo že 65 let

Vizija in poslanstvo

Razvoj sodobnih in inovativnih odgovorov na najzahtevnejša vprašanja s področja prometa in okolja, ki podpirajo gospodarski razvoj in prispevajo k visoki kakovosti okolja in bivanja.

Svetovanje, izdelava študij in raziskav ter projektiranje na področjih prometa, okolja, hidrotehnike, inženirskih objektov in geodezije naročnikom na državni in lokalni ravni; s strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami omogočamo uspešno izvedbo projektov – od zamisli do izgradnje.

Nudimo neprecenljive izkušnje in obvladovanje najzahtevnejšega načrtovanja prometa in prometne infrastrukture vseh vrst.

Področja delovanja

Svetovanje

 • priprava projektov
 • projektne naloge
 • recenzije in revizije projektne dokumentacije
 • presoja prometne varnosti
 • VISE

Akreditacija

Izdelava študij in raziskav

 • prometne študije
 • prometni modeli (mikro, mezo, makro)
 • masterplani in celostne prometne strategije
 • idejne študije, zasnove in študije variant prometne infrastrukture vseh vrst
 • štetje prometa
 • anketiranje
 • mobilnostni načrti
 • okoljske študije
 • študije obremenjenosti s hrupom
 • meritve hrupa v okolju in gradbena akustika
 • ekonomske in investicijske študije
 • študije upravičenosti
 • analiza podatkov GIS
 • vizualizacije

Projektiranje

 • infrastruktura
  • ceste
  • železnice
  • pristanišča
  • letališča
  • energetika
  • komunala
  • ostalo
 • konstrukcije
 • projektiranje z uporabo tehnologije BIM
 • projektiranje inženirskih objektov in stavb s statičnimi izračuni
 • hidrotehnika
 • geodezija

Vise

Vise

VISE - Virtualna simulacija in evalvacija prometne infrastrukture

VISE ponuja možnost ocenjevanja cestnih odsekov s postopkom »human in the loop« že v fazi načrtovanja. Testni vozniki lahko ocenijo zasnovan odsek s simulatorjem, ki v varnem okolju ponuja realistično preizkušanje.

 • Odkrivanje in preprečevanje izvedbe nevarnih cestnih odsekov že v fazi načrtovanja
 • Povečanje kapacitete cest
 • Povečanje varnosti integracije avtonomnih vozil
 • Prihrani čas in denar za investitorja / uporabnike
 • Vključuje končnega uporabnika že med fazo projektiranja
 • Simulacije kritičnih situacij
 • Mobilni simulator omogoča ocenjevanje vožnje kjerkoli in z lokalnim prebivalstvom
 • Zmanjšuje interne in eksterne stroške

Reference

Izdelava preko 100 prometnih, prometno-ekonomskih in okoljskih študij (hrup, plini):

 • Izhodišča urejanja ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest
 • Nacionalni prometni model Slovenije, Hrvaške, Slovaške
 • Mezo- in makroskopska simulacija prometa v Mestni občini Ljubljana in v ljubljanski regiji ter preveritev koncepta trajnostnega prometa
 • Celostne prometne strategije za 16 slovenskih občin
 • Mobilnostni načrt za Mestno občino Velenje in Osnovno šolo Šalek
 • Ekonomska upravičenost 3. razvojne osi na odseku A1-Slovenj Gradec
 • Vrednotenje ukrepov na prihodnjem slovenskem prometnem omrežju
 • Tehnična ekspertiza za ljubljansko železniško vozlišče v okviru projekta RAILHUC
 • Priprava in izvedba ankete po gospodinjstvih o prometnih navadah prebivalcev na nivoju Republike Slovenije
 • Prometna preveritev priključevanja trgovine Hofer in novega stanovanjskega naselja v Domžalah
 • Izvedba obratovalnega monitoringa obremenitve s hrupom za omrežje cest, ki so v upravljanju DARS d.d.
 • Študija obremenitev s hrupom s predlogom protihrupne zaščite in elaborat pasivne zaščite pred hrupom za izdelavo projektne dokumentacije za AC odsek Koseze–Kozarje (razširitev v šestpasovnico)
 • Študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite za namen preveritve spremembe OPN občine

Izdelava preko 100 projektnih dokumentacij za cestno, železniško, pristaniško, letališko in energetsko infrastrukturo:

 • Avtocesta med A1 v Sloveniji in A7 na Hrvaškem
 • Cestna povezava od A1 do Slovenj Gradca (3. razvojna os)
 • Hitra železnica Benetke-Ljubljana: odsek Trst-Divača
 • Železnica Maribor–Šentilj
 • Informacijsko modeliranje v gradbeništvu (BIM) za projekt dograditev AC predora Karavanke
 • Projekti cestne infrastrukture
 • Projekti železniške infrastrukture

Izdelava več 100 projektnih dokumentacij za inženirske objekte (viadukti, mostovi, zidovi), stavbe ter hidrotehnične študije in rešitve:

 • Brv čez Kamniško Bistrico v Homcu
 • Nadvoz 4-01 čez železnico v Litiji
 • Nadhod 4-1 ''Pasarela'' nad HC Koper-Lucija
 • Oporni zid PZ-03 ob HC Koper-Lucija
 • Popravljalnica kontejnerjev v Luki Koper
 • Dograditev avtocestnega priključka Šmarje Sap: načrt kontrolirane odvodnje, vodnogospodarskih ureditev, vodovoda in kanalizacije
 • Projekt čistilne naprave centra za oskrbo Gotenica
 • Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa
 • Nadvoz Poljčane: Hidrološko hidravlična študija, načrt vodnogospodarskih ureditev, načrt vodovoda
 • Dograditev AC predora Karavanke: načrt vodovoda

Nudimo pomoč pri organizaciji projektov, od projektnih nalog do recenzij in revizij, od vlog za izdajo projektnih pogojev, preko vlog za gradbena dovoljenja, do pridobitve uporabnih dovoljenj.

Naši naročniki

 • Domači
 • DARS d.d.
 • Direkcija RS za infrastrukturo
 • Ministrstvo za infrastrukturo
 • Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
 • Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
 • Luka Koper, d.d.
 • Slovenske železnice, d.o.o.
 • Mestna občina Celje
 • Mestna občina Kranj
 • Mestna občina Ljubljana
 • Pokaži vse
 • Mestna občina Nova Gorica
 • Mestna občina Slovenj Gradec
 • Mestna občina Velenje
 • Občina Bled
 • Občina Brežice
 • Občina Hrastnik
 • Občina Izola
 • Občina Jesenice
 • Občina Lendava - Lendva község
 • Občina Log - Dragomer
 • Občina Postojna
 • Občina Radovljica
 • Občina Ribnica
 • Občina Sevnica
 • Občina Tolmin
 • Rudninis, d.o.o. (E.Leclerc)
 • HOFER trgovina d.o.o.
 • IKEA Slovenija, d.o.o.
 • LIDL Slovenija d.o.o.
 • Mercator, d.d.
 • Raiffeisen LEASING d.o.o.
 • Shell Adria d.o.o.
 • Spar Slovenija d.o.o.
 • Trans Felix d.o.o.
 • Tuji
 • Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., Hrvaška
 • Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., Srbija
 • Gruppo Europeo di Interesse Economico Linea Ferroviaria Trasfontaliera Trieste – Divača, Italija
 • Institut IGH d.d., Hrvaška
 • Mercator-S d.o.o., Srbija
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Hrvaška
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Slovaška
 • Stadtgemeinde Bad Radkersburg, Avstrija
 • Zavod za izgradnju grada Novog Sada, Srbija

Velenje - Šentrupert

PNZ YouTube kanal

Objave in članki

Kontaktne informacije

Glavna pisarna
Nataša Grašič
tajništvo
01 589 65 14
pnz@pnz.si

Pisarna direktorja
Andrej Jan, univ. dipl. inž. grad.
direktor

Saša Hribar, inž. grad.
tajnica direktorja
01 589 65 19
sasa.hribar@pnz.si

Infrastruktura
Marko Jelenc, univ. dipl. inž. grad.
01 589 65 40
marko.jelenc@pnz.si

Promet
mag. Gregor Pretnar, univ. dipl. inž. grad.
01 589 65 23
gregor.pretnar@pnz.si

Hrup
Miha Zupančič, univ. dipl. inž. grad.
01 589 65 26
miha.zupancic@pnz.si

Geodezija
Gorazd Drofenik, univ. dipl. inž. grad.
01 589 65 22
gorazd.drofenik@pnz.si

Hidrotehnika
Andrej Bogataj, univ. dipl. inž. grad.
andrej.bogataj@pnz.si

Konstrukcije
Ervin Jezovšek, univ. dipl. inž. grad.
01 589 65 31
ervin.jezovsek@pnz.si

Pritožbe
Matična številka: 5459966000
Davčna številka: SI15531058
TRR: IBAN SI56 2900 0000 1823 748 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)
IBAN SI56 0430 2000 3338 918 (Nova KBM d.d.)

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
pnz@pnz.si